Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Asystentura rodziny

Jedną ze szczególnych form wspierania rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych jest pomoc ze strony asystenta rodziny. Idee asystentury szczegółowo charakteryzuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) wyznaczając m.in. zadnia, uprawnienia czy sposób przydzielenia asystenta rodzinom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
 
 • Kim jest asystent rodziny?
Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości potrafiła ona samodzielnie rozwiązywać napotykane problemy i trudności życiowe (zwłaszcza w kategorii opieki i wychowania) oraz stwarzać własnym dzieciom optymalne warunki do ich prawidłowego rozwoju w naturalnym środowisku rodzinnym. Rolą asystenta nie jest wyręczanie rodziny, ale aktywizacja jej członków do realizacji działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji życiowej poprzez wykorzystanie występujących w niej zasobów oraz możliwości wsparcia zewnętrznego.
 • Jakie formy wsparcia oferuje asystent rodziny?
Katalog działań pomocowych dobierany jest dla każdej rodziny indywidualnie w zależności od jej potrzeb oraz skali występujących problemów. Rodzina objęta wsparciem asystenta rodziny może liczyć m.in. na :
 • pomoc w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wsparcie w aktywności społecznej,
 • motywacje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywacje do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • wsparcie dzieci, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • pomocowe działania zaradczei interwencyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • realizacje działań pomocowych określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
 • Jakie są zasady współpracy z asystentem rodziny?
Współpraca asystenta z rodziną prowadzona jest za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Praca z rodziną odbywa się  w miejscu zamieszkania rodziny lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę. Podstawą współpracy jest przygotowany plan pracy z rodziną. 
 • Jakie uprawnienia posiada asystent rodziny?
Asystent rodziny w związku z wykonywaniem swoich zadań ma prawo do:
 • wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, zawód, miejsce pracy, źródła dochodu, dane dotyczące warunków mieszkaniowych, dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka, dane o rozwoju psychofizycznym dziecka,
 • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie,
 • przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin. 
 • W jaki sposób przyznawana jest pomoc w formie asystenta rodziny?
Asystent rodziny przydzielany jest przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej na bezpośredni wniosek pracownika socjalnego, który na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego podejmują decyzje o koniczności wspierania rodziny przez asystenta z uwagi na występujące w niej trudności w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
 • Jakie korzyści niesie za sobą asystentura w rodzinie?
Aktywna współpraca z asystentem rodziny skutkuje wzmocnieniem kompetencji rodzicielskich oraz umiejętności społecznych, które ostatecznie pozwolą na prawidłową realizację funkcji opiekuńczo – wychowawczej względem dzieci oraz przyczynią się do zapewnienia im prawidłowych warunków rozwoju.
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-04-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-04-13 12:22
Zostań rodziną wspierającą
Informacja dla zainteresowanych niesieniem pomocy rodzinom,
które z różnych powodów nie radzą sobie z obowiązkiemopieki i wychowania
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej zaprasza do współpracy w zakresie wspierania biologicznych rodzin z terenu Gminy Błażowa przeżywających trudności w sprawowaniu prawidłowejopieki i wychowania nad dziećmi. Pomoc i wsparcieodbywa się na zasadzie przyjęciana siebie rolitzw. rodziny wspierającej.Osoby i rodziny zainteresowane niesieniem pomocy w ramach wymienionej funkcji proszone są o kontakt z siedzibą tut. Ośrodka przy ul. 3 go Maja 15 w Błażowej – osobiście lub telefonicznie pod numerem: 17/229-70-02  wew.  55.

Co to jest rodzina wspierająca?

Rodzina wspierająca to rodzina pomocowa dla rodzin biologicznych borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Zasady powoływania i funkcjonowania rodzin wspierających określają art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Czym zajmuje się rodzina wspierająca?

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności życiowych rodziny wspieranej poprzez uruchomienie w niej odpowiednich sił i umiejętności w dążeniu do zmiany swojego funkcjonowania celem osiągnięcia odpowiedniego poziomu stabilizacji. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny udziela stosownego wsparcia w zakresie:
 • opieki i wychowania dziecka (np. pomoc w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, edukacja w zakresie utrzymywania higieny ciała, udzielanie wskazówek na temat kształtowania odpowiednich wzorców i postaw wychowawczych),
 • prowadzenia gospodarstwa domowego (np. pomoc w racjonalnym zarządzaniu budżetem domowym, udzielanie odpowiednich wskazówek w zakresie porządkowania pomieszczeń oraz przygotowywania pełnowartościowych i zróżnicowanych posiłków),
 • kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych (np. mobilizacja do aktywności społecznych oraz rozwijania pasji i zainteresowań, motywowanie dzieci do wypełniania obowiązków szkolnych ucznia, pomoc rodzicom w pozyskaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej).
Rodzaj i forma proponowanych działań pomocowych dostosowana jest do indywidulanych potrzeb rodziny wspieranej oraz uzależniona od natężenia występujących w niej problemów opiekuńczo – wychowawczych.

Kto może zostać rodziną wspierającą?

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.Warunkiem ustanowienia rodziny wspierającej jest uzyskanie pozytywnej opinii Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
Kandydat na rodzinę wpierającą nie może zatem:
 • posiadać problemów z uzależnieniami,
 • być pozbawiony stałego źródła utrzymania,
 • borykać się z problemem wychowawczym z własnymi dziećmi,
 • posiadać odebraną lub ograniczoną władzę rodzicielską,
 • nie wywiązywać się z obowiązku alimentacji,
 • być skazanym za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • posiadać zaburzenia lub chorobę psychiczną.
 Jak zostać rodziną wspierającą?

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
 • zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierającą do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Błażowej,
 • wyrazić zgodę na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w swoim miejscu zamieszkania,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej,
 • odbyć bezpłatne szkolenie dla rodzin wspierających,
 • podpisać umowę określającą zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie wspieranej.
Realizacja funkcji rodziny wspierającej nie podlega wynagrodzeniu. Rodzina wspierająca może się ubiegać jedynie o zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie wspieranej.
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-04-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-04-13 12:15
Wspieranie rodziny w świetle ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
 
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczychto zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Obowiązek wspierania rodzin z trudnościami w obrębie opieki i wychowania spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Szczegółowe zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin i sytemu pieczy zastępczej, zasady finansowania udzielanego wsparcia a także zasady i formy wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Zadania w zakresie wspierania rodziny są realizowane na szczeblu gminnym. Zgodnie z art. 176 ustawy do zadań własnych gminy należy:

1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci,
d) finansowanie:
 • podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 • kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające,
 • współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3,
 • prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
 Wspieranie rodziny na szczeblu gminnym polega na:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:
 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 • pomocy w integracji rodziny,
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
 • dążeniu do reintegracji rodziny.
 Formy wsparcia rodziny:

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece nad dzieckiem.

Z czyjego wsparcia może skorzystać rodzina z trudnościami w zakresie opieki i wychowania?

W odniesieniu do art. 9 ustawy rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
 • placówek wsparcia dziennego,
 • rodzin wspierających.
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-04-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-04-13 12:12
Zainspirowani do działania
warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej o godz. 15.30 odbędą się warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia zrealizowane zostaną przez Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA w ramach dofinansowanego z Fundacji PZU projektu pn. „Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!”

Tematyka warsztatów dostosowana zostanie do potrzeb i możliwości uczestników. Będzie ona dotyczyła motywacji do podejmowania różnych aktywności celem rozwijania się pomimo napotykanych w życiu trudności. W czasie zajęć z dziećmi wykorzystane zostaną innowacyjne metody pracy m.in.: pedagogika cyrku, drama stosowana, grywalizacja, socjoterapia itp. Warsztaty będą miały za zadanie wspomagać wszechstronny rozwój uczestników oraz zachęcać ich do aktywnego udziału w społecznym podejmowaniu bezpiecznych zachowań, organizacji czasu wolnego, itp.

Dla chętnych uczestników warsztatów zorganizowane zostanie spotkanie finałowe - Festiwal Fascynacji "Zainspirowani do działania". Odbędzie się ono w dniu 8 grudnia 2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 na terenie Rzeszowa. Podczas pokazu talentów uczestnicy zajęć zaprezentują swoje umiejętności i talenty za co otrzymają drobne upominki i dyplomy. Podczas spotkania finałowego zorganizowane zostaną również różnego rodzaju warsztaty dotyczące m.in.: zdrowego żywienia, sztuki cyrkowej, eksperymentów fizyczno - chemicznych, beatboxu, pierwszej pomocy, rękodzieła artystycznego, itp.Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2018-11-09
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2018-11-09 14:38
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2017-03-30
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2014-06-30 01:23
Newsletter
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowejul. 3-go Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 24 kwietnia 2024r. 09:15:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.