Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
DODATEK OSŁONOWY

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 
Ww. ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego oraz właściwość organów w tych sprawach. Zgodnie zatem z ustawą:

1. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:
 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
          a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
           b) związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

2. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie:

 1) w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej,
 2) za pośrednictwem urzędu pocztowego,
 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się z wykorzystaniem profilu zaufanego.

3. Dodatek osłonowy przysługuje: za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

4. W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

5. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

6. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek – w Gminie Błażowa wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błażowej.

7. Dodatek osłonowy przysługuje:
 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

8. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekroczy kwotę dochodu uprawniającego do przyznania dodatku osłonowego, kwota do wypłaty będzie ustanowiona w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Oznacza to, że - W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, czyli, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

9. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 2, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

10. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy - na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

11. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 6.

12. Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
 1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 7.

13. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej –  organ właściwy tj. wójt, burmistrz, prezydent miast przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego organ właściwy odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania ww. informacji o przyznaniu dodatku osłonowego  w siedzibie Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błażowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

14. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

15. Do ustalenia przez organ właściwy prawa do dodatku osłonowego stosuje się odpowiednio art. 411 ust. 10j–10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269) natomiast do spraw związanych z wypłatą dodatku osłonowego stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 12 i 13, art. 30 oraz art. 32 ust. 1–1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
Linki do pobrania: Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=dodatek%20os%C5%82onowy

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

 Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
Wskazówki​_jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_osłonowy.pdf 


Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-01-04
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-01-04 15:07
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 19 maja 2024r. 00:42:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.