Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
  
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
informuje, że Gmina Błażowa planuje przystąpić w 2024 roku 
do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – 
edycja 2024 realizowanego w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
 
W celu rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Błażowa w związku z możliwością złożenia wniosku w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024  zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. Programie o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej w terminie do 14 listopada 2023 r.
 
 
Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, zwany dalej „Programem jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z poszanowaniem podmiotowości oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 
I. Podstawa prawna Programu:
 
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
 
II. Cele Programu:
 
Głównym celem Programu jest wsparcie - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 
 
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: 
 
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) 
 
Program ma także zapewniać:
 
1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
a. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b. wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
2. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami - czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
 
III. Adresaci Programu:
 
1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
 
IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:
 
1. Program zakłada wsparcie finansowe dla gminy w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego. 
 
2. Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie danej gminy.
 
3. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.
 
4. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.
 
5. Członek rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekun osoby z niepełnosprawnością może korzystać z usług opieki wytchnieniowej na terenie innej gminy niż gmina właściwa ze względu na jego miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, nad którą sprawuje bezpośrednią opiekę, jeżeli gmina właściwa ze względu na jego miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością nie przystąpiła/ł do realizacji Programu lub jeżeli gmina właściwa ze względu na jego miejsce zamieszkania i miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością przystąpiła/ł do realizacji Programu ale wyczerpane zostały środki z Funduszu przyznane tej gminie na realizację. Programu, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 
6. Program jest realizowany w dwóch formach:
 
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
 
a) za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
b) w ośrodku wsparcia, 
c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej, 
d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), 
e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc, 
f) za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu1 , spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240); 2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego: a) za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), c) w ośrodku wsparcia, d) w rodzinnym domu pomocy, e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego, f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
 
a) za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, 
b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), 
c) w ośrodku wsparcia, 
d) w rodzinnym domu pomocy, 
e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego, 
f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
g) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
h) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc, 
i) za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
7. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych . 
 
8. Usługi opieki wytchnieniowej, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, ust. 6 pkt 1 lit. f, ust. 6 pkt 2 lit. a oraz ust. 6 pkt 2 lit. i, mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które: 
 
a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej3) ,pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub 2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom 
z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 
b) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 
9. W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, tj. zapewnić ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osoby objętej usługą.
 
10. Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13, wynosi nie więcej niż:
1) 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
2) 14 dób dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
 
11. Limit godzin, o którym mowa powyżej dotyczy również:
1) członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością; 
2) więcej niż jednego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub więcej niż jednego opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawujących bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością.
 
12. Usługi opieki wytchnieniowej dla członka rodziny (członków rodziny) lub opiekuna (opiekunów) sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia adekwatnej opieki, stosownie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. W przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością, kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę z niepełnosprawnością w wysokości do 50% kwoty, o której mowa w ust. 19. 
 
13. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 11. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6:00 – 22:00. 
 
14. Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi i obejmuje nocleg osoby z niepełnosprawnością, co najmniej w godzinach 22.00 -6.00. Jedna doba usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego nie przekracza 24 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi. 
 
15. Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu. 
 
16. W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.
 
17. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.
 
18. Gmina kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.\
 
19. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np. śmierć członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej lub jego nagły pobyt w szpitalu) usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyznane bez Karty zgłoszenia do Programu. W takim przypadku dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.
 
20. Gmina obowiązana jest poinformować, w formie pisemnej lub innej ustalonej przez gminę, członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością, o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz o przyznanej formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej (w ramach pobytu dziennego/w ramach pobytu całodobowego), o wymiarze przyznanej usługi opieki wytchnieniowej (liczba godzin/liczba dni), a także o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej lub poinformować o odmowie jej przyznania wraz z uzasadnieniem. 
 
21. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu, uczestnik Programu planujący kontynuować udział w Programie składa do gminy w nowym miejscu zamieszkania/pobytu, Kartę zgłoszenia do Programu oraz oświadczenie o dotychczasowej formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej (w ramach pobytu dziennego/w ramach pobytu całodobowego) i o dotychczasowym wymiarze przyznanej usługi opieki wytchnieniowej (liczba godzin/liczba dni). 
 
22. Gmina w pierwszej kolejności umożliwi osobie z niepełnosprawnością lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością samodzielny wybór: 
 
1) miejsca, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a albo w ust. 6 pkt 1 lit. f oraz, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a albo w ust. 6 pkt 2 lit. i, z zastrzeżeniem, że wskazane zgodnie z ust. 6 pkt 1 lit. a, ust. 6 pkt 1 lit. f, ust. 6 pkt 2 lit. a oraz ust. 6 pkt 2 lit. i miejsce spełnia kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a gmina wyrazi uprzednią zgodą na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w tym miejscu; 
2) osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, z uwzględnieniem postanowień ust. 8 pkt 3.
 
 
Mając na względzie powyższe osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą zgłaszać potrzeby do pracowników socjalnych Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej do dnia 14 listopada 2023 r. Niniejsze zgłoszenia posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i ubiegania się przez Gminę Błażowa o środki finansowe na realizację przedmiotowego Programu w 2024”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Programu – edycja 2024 znajdują sią na stronie:

Załączniki:

Karta zgłoszenia. Plik txt 38.92 KB
Klauzula informacyjna. Plik doc 17.89 KB
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-10-31
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-10-31 12:53
 
 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
informuje, że Gmina Błażowa planuje przystąpić w 2023 roku 
do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
realizowanego w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

W celu rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Błażowa w związku z możliwością złożenia wniosku w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa 2022” zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. Programie o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej w terminie do 9 listopada 2022 r.
 
 
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwany dalej „Programem jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

I. Podstawa prawna Programu:

 
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

II. Cele Programu:

 
Głównym celem Programu jest wsparcie - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
 
Program ma także zapewniać:
 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 1. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

III. Adresaci Programu:

 
 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
 
 1. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:

 
 1. Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.
 
 1. Gmina/powiat przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie danej gminy/powiatu.
 
 1. Gmina/powiat przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina/powiat uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
 1. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
 
 1. Program jest realizowany w dwóch formach:
 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu (przez Realizatora Programu rozumie się gminę/powiat oraz podmioty, o których mowa części V ust. 24 pkt 2 i pkt 4), spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały (realizacja usług opieki wytchnieniowej w domu pomocy społecznej wymaga wyodrębnienia infrastrukturalnego oraz organizacyjnego świadczenia opieki wytchnieniowej poza dom pomocy społecznej, tj. poza statutową działalność domu, jaką jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, dla mieszkańców domu, o których  mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Gmina lub powiat przystępując do realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 podejmie uchwałę, w której określi zasady udzielania pomocy w ramach ww. Programu. Przyjęcie uchwały następuje na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; lub art. 19 pkt 16 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych powiatu należy podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.
 
 1. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dotyczy m.in. Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa dla rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”).
 
 1. Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w miejscach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz ust. 5 pkt 2 lit. c przez:
 1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej   (zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.))/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie (posiadanie co najmniej 6-miesięcznego doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu (przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę), który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym) w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.
 
 1. W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, tj. zapewnić ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osoby objętej usługą.
 
 1. Limit godzin (limit dotyczy godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług opieki wytchnieniowej)usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:
               1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz
               2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
 
 1. Limit godzin, o którym mowa powyżej dotyczy również:
 1. więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;
 2. opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż jedną osobą niepełnosprawną.
 
 1. Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia (w przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę niepełnosprawną w wysokości do 50% kwoty, o której mowa w ust. 16, z wyłączeniem pkt 1 lit. b. )..
 
 1. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 9. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.
 
 1. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

 1. W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę. 
 
 1. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
 
 1. Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 1. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np. śmierć opiekuna osoby niepełnosprawnej lub jego nagły pobyt w szpitalu) usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyznane bez Karty zgłoszenia do Programu. W takim przypadku dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.
 
 1. Gmina/powiat obowiązana jest poinformować członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej.
 
 1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do gminy/powiatu oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.
 
 1. Gmina/powiat umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór:
 1. osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ust.7 pkt 1 i 2;
 2. miejsca, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. c oraz ust. 5 pkt 2 lit. c, z zastrzeżeniem, że wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 
Mając na względzie powyższe osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą zgłaszać potrzeby do pracowników socjalnych Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej do dnia 9 listopada 2022 r. Niniejsze zgłoszenia posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i ubiegania się przez Gminę Błażowa o środki finansowe na realizację przedmiotowego Programu w 2023”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Programu - edycja 2023 znajdują się na poniżej załączonej stronie internetowej:
 
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-10-27
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-10-27 08:06
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
informuje, że Gmina Błażowa planuje przystąpić w 2022 roku 
do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”
realizowanego w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 
W celu rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Błażowa w związku z możliwością złożenia wniosku w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa 2022” zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. Programie o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej w terminie do 21 października 2021 r.
 
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

 
I. Podstawa prawna Programu:

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

 II. Adresaci Programu:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

III. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:

1. Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

2. Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

4. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

1) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

3) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno - wychowawczego czy internatu.

5. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

6. Program jest realizowany w dwóch formach:
 
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały (Dopuszcza się możliwość realizacji usług opieki wytchnieniowej w domu pomocy społecznej jedynie w przypadku kiedy dom pomocy społecznej zdecyduje się na zmniejszenie liczby miejsc, a co za tym idzie i zmniejszenie powierzchni obiektu na realizację ustawowych zadań placówki (jednak nie kosztem osób mających ustalone prawo do pobytu w placówce), a powstała w ten sposób wolna infrastruktura zostanie przeznaczona na świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Taka działalność powinna zostać wydzielona organizacyjnie, poza dom pomocy społecznej. Gmina lub powiat przystępując do realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 podejmie uchwałę, w której określi zasady udzielania pomocy w ramach ww. Programu.)
 
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
7. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

8. Usługi opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz ust. 5 pkt 2 lit. c mogą świadczyć:
 1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub

2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

9. W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobę z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb, tj. zapewniając ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osób objętych usługą.

10. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz

2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

11. Limit, o którym mowa w ust. 10 dotyczy również:

1) więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;

2) opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

12. Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia..

13. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 10. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

14. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

15. Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

16. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

17. Gmina kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,

18. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.

19. W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej (np. śmierć opiekuna osoby niepełnosprawnej lub jego nagły pobyt w szpitalu) usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyznane bez Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.

20. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do gminy oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.
 
Mając na względzie powyższe osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą zgłaszać swoje potrzeby do pracowników socjalnych Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej do dnia 21 pażdziernika 2021 r. Niniejsze zgłoszenia posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i ubiegania się przez Gminę Błażowa o środki finansowe na realizację przedmiotowego Programu „Opieka wytchnieniowa-edycja 2022”.
 

Szczegółowe informacje dotyczące edycji 2022 udzielane są przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej jak również znajdują się na poniżej załączonych stronach internetowych:
 

 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-wytchnieniowa-rusza-nabor-wnioskow-do-przyszlorocznej-edycji-programu?fbclid=IwAR1zZ9_NY6tFeLUtMLXRnvLN4AnT4KA0BTWepK5l7qPNj9ovJfUPZ9wj0Hk
 
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-10-12
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-10-12 15:33
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje,
iż Gmina Błażowa planuje przystąpić w 2021 roku 
do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”
realizowanego w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych „uczestnikami Programu", którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
 
Program w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych ma zapewnić:

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu ale w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

1) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
3) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
 
Program jest realizowany w trzech formach:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia,
b) w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu .

3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
 
W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 
Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2021, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.  W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia do Programu Opieka - edycja 2021 jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.
 
W przypadku przyznania opieki wytchnieniowej nie ma obowiązku wydawania decyzji administracyjnych – do pierwszego wsparcia kwalifikuje jedynie wypełniona przez opiekuna Karta zgłoszenia.
 
Mając na względzie powyższe osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą zgłaszać swoje potrzeby do pracowników socjalnych Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej do dnia 30.12.2020 r. Niniejsze zgłoszenia posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i ubiegania się przez Gminę Błażowa o środki finansowe na realizację przedmiotowego Programu „Opieka wytchnieniowa-edycja 2021”.
 

Szczegółowe Informacje dotyczące edycji 2021 udzielane są przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej jak również znajdują się na poniżej załączonych stronach internetowych: 


1. https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2
2. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1135,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-12-07
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-12-07 10:06
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 19 maja 2024r. 00:58:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.