Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
INFORMACJA
KIEROWNIKA MGOPS w BŁAŻOWEJ

 
Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) został uchylony art. 15zzr oraz art. 15zzs. W art. 68 ust. 6 i 7 ustawodawca wskazał, iż „Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” jak również „Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Zgodnie z art. 76 niniejszej ustawy przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. w dniu 16.05.2020 r. oznacza to, że od ósmego dnia od opublikowania ww. ustawy nowelizującej terminy w postępowaniach administracyjnych ulegają ponownemu biegowi. Podania złożone do tut. Organu w okresie stanu epidemii podlegają zatem rozpatrzeniu w terminie kolejnego miesiąca (art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego), a terminy wstrzymane przez wejście w życie rozporządzenia wprowadzającego stan epidemii – zaczynają biec dalej od 25 maja 2020 r.

Jednocześnie informuję, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) od dnia 25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Wynika to z § 12 ust. 2 ww. Rozporządzenia, zgodnie z którym Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów”. Oznacza to, że w każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania spraw, ale dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Zmiany te są powiązane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które jak wskazano powyżej zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 roku.
Jednocześnie należy wskazać, iż w zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 pkt 3) ww. Rozporządzenia funkcjonuje, znany już zapis, iż - Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań tych zalicza się w szczególności sprawy m.in. z zakresu pomocy społecznej.
 
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-05-18
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-05-18 13:31
KOMUNIKAT KIEROWNIKA
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BŁAŻOWEJ

 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697 ze zm.) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż nadal realizuje wszelkie zadania z zakresu pomocy społecznej, a w związku z tym w dalszym ciągu wykonuje obsługę klientów w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia tej pomocy w szeroko rozumianym zakresie.

Jednakże w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz konieczność podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 obsługa obywateli w tut. Organie będzie prowadzona tak jak dotychczas tj. z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu pracownika z interesantem.

Równocześnie nadal zaleca się, aby pierwszą formą kontaktu był kontakt telefoniczny lub kontakt poprzez łącza internetowe.  Wizyta osobista w tut. Organie jest zalecana w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić innymi formami niż wskazane powyżej. Zaleca się aby interesanci przychodząc do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej czynili to bez osób towarzyszących, zachowywali odpowiednią odległości pomiędzy osobami jak i pracownikami oraz zasłaniali usta i nos maseczką jednorazową, materiałową, chustą, apaszką, szalikiem lub innego rodzaju fragmentem odzieży.

Dokumenty dostarczane do tut. Organu przez obywateli, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy umieszczać w kartonowych pudełkach znajdujących się przy kracie na piętrze budynku lub w pokojach pracowników (dokumenty będące w bezpośrednim kontakcie z osobą z zewnątrz podlegają 48 godzinnej kwarantannie ale z zachowaniem daty wpływu do tut. Organu).

Powyższe działania nadal mają charakter profilaktyczny. Należy zatem w dalszym ciągu zachować szczególną ostrożność, a także korzystać wyłącznie ze sprawdzonych informacji o koronawirusie, które znajdują się w serwisach informacyjnych instytucji publicznych oraz należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb publicznych, w tym: Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia (osoby chcące uzyskać szczegółowe informacje na temat koronawirusa mogą kontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie – tel. 17 / 8522111 wew. 315 lub dzwonić do Narodowego Funduszu Zdrowia na Telefoniczną Informację Pacjenta - tel.  800190590).
  
Zasady postępowania administracyjnego w czasie epidemii COVID – 19 
- terminy zawieszone, sprawy nierozpoznawane i inne:

Tut. Organ informuje, iż wszystkie sprawy niecierpiące zwłoki będą załatwiane niezwłocznie, a sprawy „inne” będą załatwiane z zachowaniem ustawowych terminów, jednakże w związku z wejściem w życie zapisów ustawy  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zwanej dalej - specustawą ws. koronawirusa informuje się, iż nastąpiły zmiany w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa, w tym dotyczących postępowania przed organami administracji publicznej.
A zatem z mocy specustawy ws. koronawirusa nastąpiło wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym do czasu ustania epidemii w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19 tj. bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.
Oznacza to, że w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  podania / wyjaśnienia / odwołania / zażalenia mogą być wnoszone (do odwołania) pisemnie: za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki e-PUAP oraz poprzez umieszczenie w kartonowych pudełkach znajdujących się przy kracie na piętrze budynku lub w pokojach pracowników w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.
Zgodnie bowiem z zapisami art. 15 zzr i art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz bieg terminów sądowych i procesowych m.in. w  postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, tj. na mocy przedmiotowej ustawy złożone przez strony lub uczestników postępowania pisma, skargi, wnioski itd. pozostają nierozpoznane do czasu upływu stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – zarówno strona postępowania jak i Organ mogą pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii. W przepisach specustawy ws. koronawirusa przewidziano, że czynności dokonane w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne.

Przykładami takich terminów są terminy ustalone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.):
 1. obowiązujące stronę postępowania: 14 - dniowy termin na wniesienie odwołania, 7 - dniowy termin na wniesienie zażalenia,
 2. obowiązujące organy administracji publicznej: terminy załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Z uwagi na powyższe stosownie do art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) w brzmieniu ustalonym od dnia 31 marca 2020 r. przez art. 1 specustawy ws. koronawirusa w okresie działania stanu epidemii wprowadzonego na mocy § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566), tzn. od 31 marca 2020 r. do odwołania, terminy procesowe biegnące w postępowaniu administracyjnym (w tym termin na załatwienie sprawy i wydanie decyzji określony w art. 35 k.p.a.) nie rozpoczynają biegu (w dniu wpływu podania) oraz ulegają zawieszeniu (gdy podanie złożono przed dniem 31 marca 2020 r).      Oznacza to, że organ rozpatrujący sprawę nie ma obowiązku dochowania terminu załatwienia sprawy i powinien powstrzymać się od wydania decyzji.
W ww. okresie obowiązuje zakaz wydawania zawiadomień na podstawie art. 36 k.p.a. (o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy). Samo zaś niezałatwienie sprawy w terminie, z mocy art. 15zzs ust. 11 specustawy ws. koronawirusa powoduje, że organowi nie można zarzucić bezczynności (ewentualne ponaglenie nie może okazać się skuteczne).
Przepis art. 15zzs ust. 1 in fine specustawy ws. koronawirusa działa ex lege. Nie wymaga wydawania zawiadomień, ani postanowień o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Wyjątek w tym zakresie stanowi art. 15 zzs ust. 9 specustawy ws. koronawirusa, który powiada, że jeżeli w sprawie może być wydana decyzja uwzględniająca w całości żądanie strony (gdy jest ich wiele – to wszystkich stron). Rozwiązanie to wynika z ograniczonej możliwości obrony praw strony w postępowaniu administracyjnym, w tym przeszkód w bezpiecznym wglądzie do akt sprawy. Wydanie decyzji rodzących niekorzystne skutki dla którejkolwiek ze stron postępowania jest niedopuszczalne.
Czynności incydentalne (co do zasady postanowienia wydawane w toku postępowania na podstawie art. 123 k.p.a.) mogą być podejmowane na podstawie art. 15zzs ust. 7 specustawy ws. koronawirusa i one z mocy tej regulacji są skuteczne. Naturalnie nie dotyczy to decyzji (wydanych w wypadkach innych niż określony w art. 15zzs ust. 9 specustawy ws. koronawirusa), które nie są czynnościami podejmowanymi w toku postępowania, ale kończą postępowanie.
Ponaglenia na bezczynność organów (związane z niewydaniem decyzji w terminach określonych w art. 35, art. 36 i art 37 k.p.a., a także wyznaczonym w postępowaniu przed sądem administracyjnym w wyroku orzekającym w sprawie ze skargi na bezczynność) podlegają rozpatrzeniu postanowieniami odmownymi (o nieuwzględnieniu ponaglenia), gdyż art. 15zzs ust. 10 specustawy ws. koronawirusa rozstrzyga, iż regulacji art. 37 k.p.a. nie stosuje się. Zawiesza zatem możliwość jej stosowania; brak możliwości zastosowania przepisu rodzi brak podstawy do wydania orzeczenia negatywnego; ustawa procesowa zaś nie przewiduje postanowień formalnych niejurysdykcyjnych (o umorzeniu postępowania w sprawie z ponaglenia). Stąd wymóg odmownego formalnego załatwienia sprawy. Sprawy kończące się postanowieniami podlegają (w odróżnieniu od spraw załatwianych decyzjami) załatwieniu, gdyż ich nie wymienia art. 15zzs ust. 9 specustawy ws. koronawirusa.
Przepis art. 15h ust. 4 specustawy ws. koronawirusa przewiduje wydawanie decyzji o zmianie decyzji ostatecznej na korzyść strony w trybie art. 163 k.p.a. i odnosi się on tylko do tych spraw, w których rozstrzygane są kwestie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, wyłącznie uregulowane w ustawie o pomocy społecznej. Regulacji tej nie stosuje się do decyzji o przyznaniu świadczeń (chociażby opartych na orzeczeniu o niepełnosprawności, o wydłużonym przez specustawę ws. koronawirusa okresie ważności) jeżeli podstawa decyzji dotychczasowej obejmowała przepis innej ustawy, w tym ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 
KONTAKT POŚREDNI DO MGOPS W BŁAŻOWEJ:
 
 1. Kontakt telefoniczny:
1) kierownik MGOPS w Błażowej – 17 / 2297002 wew. 47 lub 48,
2) księgowość – 17 / 2297007 wew. 49,
3) pracownicy socjalni – 17 / 2297002 wew. 54, 55, 58,
4) asystent rodziny – 17 / 2297002 wew. 55,
5) pracownicy świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 17 / 2301194 wew. 56
 
2. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: mgblazowa@ops.net.pl
 
3. Kontakt za pośrednictwem platformy e-PUAP – adres elektronicznej skrzynki e-PUAP: /mgblazowa/skrytka
 

                                                                                              Z poważaniem
                                                                                   Kierownik MGOPS w Błażowej
                                                                                               Michał Wójcik
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-04-27
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-04-27 12:42
W dniu 19 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 20220 r., poz. 697). W § 20. ww. Rozporządzenia uregulowano, iż traci moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658, 673 i 674).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. ustanowiło określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w poniżej wskazanych zakresach:
 1. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie.
 2. Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów.
 3. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych.
 4. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.
 5. Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.
 6. Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia.
 7. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000697/O/D20200697.pdf
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-04-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-04-20 14:06
WYCHODZĄC Z DOMU NALEŻY ZASŁONIĆ USTA I NOS
 
W dniu 15 kwietnia 2020 r.,  a następnie w dniu 16 kwietnia 2020 r.  weszły w życie Rozporządzenia Rady Ministrów odpowiednio: z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz.U z 2020 r., poz 673) oraz z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 674) zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r., poz. 658), w którym wprowadzono następujące zmiany:
 
Od 16 kwietnia 2020 r. obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki, szalika lub innego fragment odzieży.
 
Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie RP obowiązuje do odwołania. Dotyczy wszystkich, którzy znajdują się:
 1. w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.),
 2. w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi itp.) - jazda samochodem z rodziną, z którą mieszka się na co dzień nie wymaga stosowania się do nakazu, natomiast jazda samochodem z osobami innymi, z którymi nie mieszka się na co dzień wymaga stosowania się do tego nakazu.
 3. na drogach i placach (dotyczy również osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą),
 4. w zakładach pracy (dotyczy osób, które mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, obywatelami itp.) - nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa w pracy, chyba że pracownik obsługuje klientów zewnętrznych – wówczas taki nakaz jest obowiązkowy.
 5. w budynkach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach i restauracjach)
 6. w sklepach i na targowiskach – obowiązuje bezwarunkowy nakaz zasłaniania ust i nosa,
 7. w punktach usługowych – obowiązuje bezwarunkowy nakaz zasłaniania ust i nosa,
 8. na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków – obowiązuje bezwarunkowy nakaz zasłaniania ust i nosa.
Zasłanianie ust i nosa na terenie RP nie obowiązuje:
 1. dzieci do 4 lat,
 2. osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 3. osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 4. osób poruszających się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 5. osób poruszających się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z
 6. dzieckiem do lat 4,
 7. pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
 8. kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 9. duchowni sprawujący obrzędy religijne,
 10. rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
 11. żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.
Nie ma nakazu korzystania wyłącznie z maseczek ochronnych. Jeżeli jednak zdecydujemy się na maseczki, warto wiedzieć, po które najlepiej sięgnąć i na co zwrócić uwagę. Maseczki mogą być wykonane z tkanin:
 1. bawełnianych,
 2. bawełnianych z domieszką elastanu,
 3. bawełnianych z lnem,
 4. lnianych,
 5. poliestrowych,
 6. wiskozowych z domieszką poliestru,
 7. poliamidowych z poliestrem,
 8. fizeliny.
Maseczka powinna przylegać ściśle do twarzy, ale pozostawać wygodę noszenia i oddychania. Maseczki wielorazowe powinniśmy prać i dezynfekować (np. gorącym żelazkiem) po każdym użyciu. Maseczka powinna być wiązana z tyłu na troki lub mieć gumki umożliwiające założenie jej za uszy. W części środkowej powinna zawierać zakładki (harmonijkę), które pozwolą dopasować ją do kształtu twarzy (i zakryć tym samym nos, usta i brodę). Górna krawędź powinna być wzmocniona tak, aby umożliwić szczelne dopasowanie maseczki do nosa. Rozmiar mierzony „na płasko” to co najmniej 17,5 cm x 9,5 cm.
 
Tekst źródłowy:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos
 
Podstawa prawna: 
1Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/673

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/674

 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-04-16
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-04-16 15:22
WPROWADZENIE NOWYCH ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 10 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658), zgodnie z którym: 
 
1. Zasłanianie ust i nosa  - obowiązuje od 16 kwietnia 2020 r.:
 
1) Od czwartku 16 kwietnia 2020 r. zostaje wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. 

2. Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

1) ograniczenia w przemieszczaniu się;
2) zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
3) ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
4) ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
5) zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
6) zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
7) zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
8) zamknięcie restauracji;
9) ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
10) ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

3. Do niedzieli 26 kwietnia 2020 r. obowiązuje nadal:

1) zamknięcie szkół i uczelni;
2) przedszkoli i żłobków;
3) zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
4) zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

4. Do niedzieli 3 maja 2020 r. obowiązuje nadal:

1) zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
2) obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

5. Egzaminy najwcześniej w czerwcu:

1) Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak informacja o konkretnych terminach będzie udostępniona co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.
2) Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia 2020 r.  Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

6. Do odwołania obowiązują:

1) ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
 
 Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się w zakładce "Aktualne zasady      i ograniczenia" w dziale „Ważne informacje”.

Link do strony:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej,
Link do zakładki: gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000658/O/D20200658.pdf

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-04-10
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-04-10 15:12
W dniu 31.03.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r., poz. 566), które zostało  zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.04.2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 577). Za złamanie zakazów grozi kara od 5 tyś. do nawet 30 tys. zł.

Wszystkie zasady bezpieczeństwa, aktualne zakazy i ograniczenia uregulowane w ww. Rozporządzeniach służące zatrzymaniu się rozprzestrzeniania epidemii zostały przedstawione poniżej:

I. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ:

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Polega ono na tym, by wychodzenie z domu było ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi dotyczy również rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. 
 
Przemieszczać można się jedynie w przypadku:
 
1. dojazdu do i z pracy (jeśli osoba jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością),

2.wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

3. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi, wyprowadzenie psa),

4. wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.
 
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.


II. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO:
 
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego. Polega ono na tym, że dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach, tj:
 1. dojazdu do i z pracy,
 2. wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 3. czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
 Obowiązuje do: odwołania.


III. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH:
 
Ograniczenie dotyczy: korzystania i przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy zatem parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.
 
Obowiązuje do: odwołania.


IV. KOMUNIKACJA PUBLICZNA:
 
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym. Ograniczenie to polega na tym, że w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta co oznacza, że co drugie miejsce siedzące ma pozostawać puste.
 
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.


V. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE:
 
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym. Polega na tym, że w samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Ograniczenie to nie dotyczy samochodów osobowych.
 
Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.


VI. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ:
 
Ograniczenie dotyczy: zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Wprowadzony został zatem zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi. Z tego obostrzenia wyłączone są zakłady pracy.
 
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.


VII. GALERIE HANDLOWE:
 
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych. W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe. Działalność handlową w galeriach handlowych mogą zatem prowadzić jedynie branże:
 1. spożywcza,
 2. kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 3. artykułów toaletowych i środków czystości,
 4. wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 5. artykułów remontowo-budowlanych
 6. prasowa,
 7. artykułów dla zwierząt,
 8. paliw. 
 Obowiązuje do: odwołania.

 
VIII. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE:
 
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu, poczcie i w punktach usługowych. Ograniczenie to polega na tym, że do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3 (liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne). Jeżeli zatem w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać tylko 15 klientów.
 
Ważne! Od 2 kwietnia 2020 r. wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.

1. Godziny dla seniorów - w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
 
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”. Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

2. Targi - na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3 (czyli 3 klientów na 1 punkt handlowy). Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

3. Placówki pocztowe - na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2 (czyli 2 osoby na 1 okienko pocztowe). Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
 
Obowiązuje od: 1 kwietnia 2020 r.


IX. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE:
 
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.


X. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU I ZABIEGI REHABILITACYJNE:
 
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia bez wyjątków wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę. Zawieszone zostaje również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
 
Obowiązuje od: 1 kwietnia 2020 r.


XI. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE:
 
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).
 
Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.


XII. GRANICE POLSKI:
 
Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców. Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
 1. obywatele RP,
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 3. osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 4. dyplomaci,
 5. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 7. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
 Ważne! Transport cargo działa normalnie. 
 
Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.


XIII. ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE:
 
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach. Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce zostały zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: 10 kwietnia 2020 r.


XIV. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA:
 
Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli została zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.
 
Obowiązuje do: 10 kwietnia 2020 r.
 
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.


XV. GASTRONOMIA:
 
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów. Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
 
Obowiązuje do: odwołania.


XVI. KULTURA:
 
Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury. Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i kluby taneczne.
 
Obowiązuje do: odwołania, a do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.


XVII. KWARANTANNA:

1. Ograniczenie dotyczy osób, które:
a) wracają z zagranicy,
b) miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
c) przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27 marca 2020),
d) mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia 2020 r. na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1 kwietnia 2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

2. Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
a) w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
b) spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
c) w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
d) w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
Ważne! Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.
 
Obowiązuje do: odwołania.
 
Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

3. Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie:
Rozszerzona zostaje lista osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę (oznacza to, że choćby jeden z domowników (współlokatorów) poddany zostanie kwarantannie z powodu powrotu z zagranicy czy kontaktu z zarażonym wszyscy domownicy również będą musiał ją odbyć).
 
Obowiązuje od: 1 kwietnia 2020 r.


XVIII. ZAMKNIĘTE HOTELE I INNE MIEJSCA NOCLEGOWE:
 
Ograniczenie dotyczy: Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:
 1. osób w kwarantannie lub izolacji,
 2. personelu medycznego,
 3. osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),
 4. osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca (oznacza to, że jeżeli przed wejściem nowych przepisów osoba nocowała w hotelu może dokończyć swój pobyt zgodnie z planem).

XIX. URZĘDY I ZAKŁADY PRACY:

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa:
 1. pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 2. stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra (jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości pomiędzy pracownikami z obiektywnych względów - ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii).
 Obowiązuje od: 2 kwietnia 2020 r.
 
Tekst źródłowy:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?CD=
 
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566
 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-04-01
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-04-01 15:01
Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w związku
z rozprzestrzenianiem się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
wirusa SARS-CoV-2

W dniu 24 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 522). Przedmiotowym Rozporządzeniem wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa, w tym:

1. Ograniczenia w przemieszczaniu się:
 
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy:


1) dojazdu do pracy - Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

2) wolontariatu - Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

3) załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego - Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
 
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
 
2. W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących:
 
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 3. Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi:
 
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.
 
4. Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych:
 
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

5.  Zakłady pracy:
 
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
 
6. Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują:
 

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522
 
Tekst źródłowy:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem
 
 

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-25
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-25 14:40

KONTAKTY DO PSYCHOTERAPEUTÓW


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej w nawiązaniu do wiadomości
e-mail Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów informuje, iż istnieje możliwość skorzystania  z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego przez psychoterapeutów  w związku z pandemią COVID-19.


Lista psychoterapeutów oraz dni i godziny kiedy można się umówić na rozmowę telefoniczną znajdują się na stronie Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów: http://www.psychoterapia-podkarpackie.pl/ (lista ta jest na bieżąco aktualizowana) oraz poniżej:

Iwona Barabasz, tel. 600 186 127, piątek 17.00 – 20.00

Agnieszka Binkowska, tel. 502 102 317, wtorek 10. 00 – 12.00

Maciej Ćwik, tel. 662 234 604, wtorek 10.30 – 11.30

Beata Guzek, tel. 783 678 635, środa 18.00 – 19.00

Paweł Kopeć, tel. 534 066 978, wtorek 19.00 – 20.00, czwartek 10.00 – 11.00

Kamila Makara – Czułno, tel. 697 363 288, środy 12.00 – 13.00

Jacek Pasternak, tel 604 794 670, poniedziałek 18.00 – 20.00

Agnieszka Polańczyk – Ciskał, tel. 501 242 297, poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00, czwartek 8.00 – 12.00

Małgorzata Zioło, tel. 503 025 888, poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00

Renata Zuba, tel. 881 442 883, piątek 16.00 – 17.00

 

więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-25
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-25 14:57
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie uruchomił infolinię telefoniczną pod nr 794 680 880 umożliwiającą otrzymanie informacji w zakresie zagrożenia pandemią, pomocy w kryzysowej sytuacji oraz możliwościach wsparcia żywnością pochodzącą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 osób objętych kwarantanną.

Tym samym ROPS w Rzeszowie zachęca Państwa do kierowania swoich pytań za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej: info@rops.rzeszow.pl

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-25
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-25 08:12

Stan epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z dniem 20 marca 2020 r. został wprowadzony na terytorium RP stan epidemii, jednocześnie z tym samym dniem odwołano stan zagrożenia epidemicznego.

 

Nowe rozporządzenie zmienia zakres grup osób, których dotyczy zobowiązanie do odbywania kwarantanny.

Obowiązkiem kwarantanny objęte są wszystkie osoby przekraczające granice PL z wyłączeniem następujących grup osób, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym:

1. Załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża.

2. Kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym.

przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006"

transport kombinowany - przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej; odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz:

a) pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią kolejową stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz pomiędzy najbliższą odpowiednią kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy są wyładowane, dla końcowego odcinka lub

b) wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku.

 międzynarodowy transport kombinowany - transport kombinowany, podczas którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).

4. Żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbywania kwarantanny.

Nowe rozporządzenie określa obowiązki osoby zobowiązanej do kwarantanny i świadczenia jej przysługujące (par. 3)  - dot. kwarantanny, która rozpoczęła się po 15 marca

-  obowiązek zawiadomienia pracodawcy

- obowiązek przesłania pracodawcy (ew. ZUS lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego  za czas choroby) w ciągu 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny oświadczenia o odbyciu kwarantanny – oświadczenie jest dokumentem potwierdzającym usprawiedliwioną nieobecność w pracy

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 490).

Materiały
rozporządzenie MZ stan epidemii rozporządzenie​_MZ​_stan​_epidemii.pdf 0.34MB
rozporządzenie odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego
rozporządzenie​_MZ​_odwołanie​_stanu​_zagrożenia​_epidemicznego.pdf 0.29MB

tekst źródłowy:
https://www.gov.pl/web/hiszpania/stan-epidemii-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-21
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-21 10:39
INFORMACJA DLA POTRZEBUJĄCYCH I WOLONTARIUSZY

Uprzejmie informujemy, że na Portalu Gov.pl:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych 
została uruchomiona platforma, która ułatwi zgłaszanie się wolontariuszy -  chcących udzielać pomocy osobom potrzebującym na terenie, który jest pod opieką danego Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej. Na stronie zostały również zamieszczone numery w zakresie Wsprcia Telefonicznej Informacji Pacjenta.
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 18:09
URUCHOMIENIE INFOLINII
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BŁAŻOWA
 
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż każdego dnia pod numerem telefonu 17 2297002 wew. 55 lub 58 w godz. od 7:30 do 19:00 pełnione są przez pracowników tut. Organu dyżury telefoniczne w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom przebywajacym w kwarantannie, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 16:16
                   
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Psycholog (otwórz link)

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny jest czynny w czwartki w godzinach 16.00-20.00. Ze względu na epidemię działalność jest ograniczona - preferowany jest kontakt telefoniczny i @. Na prośbę Pana Burmistrza w sytuacjach kryzysowych punkt będzie czynny po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem tel. +48609001679, @: psychologa@blazowa.com.pl lub przez FB.


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Psycholog (otwórz link)

Bezpłatna pomoc psychologiczna
kontakt: 609 001 679
psycholog@blazowa.com.pl
 
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 12:59

więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 11:57
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
dotycząca możliwości złożenia zamówienia na zakupy
 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy o możliwości złożenia zamówienia na zakupy w niżej podanych punktach i ich bezpośredniej dostawie do domów.
Informacja skierowana jest do mieszkańców Gminy Błażowa, szczególnie osób starszych, samotnych i chorych.
                                                                                                      
Zamówienia można składać telefonicznie:

Sklep KALINKA, ul. 3 Maja 51, 36-030 Błażowa
tel. 17 2290 515 w godz. 6:00 – 18:00
kom. 602 440 667 przez cała dobę
 
Sklep GROSZEK, ul. 3 Maja 2, 36-030 Błażowa
tel. 17 2290 888 w godz. 8:00 – 16:00
 
DELIKATESY CENTRUM w Błażowej, ul. Armii Krajowej 22, 36-030 Błażowa
tel. 17 2301 552
 
Pani KAROLINA oferuje bezpłatny dowóz
kom. 887 179 639
 
Burmistrz Błażowej w imieniu mieszkańców dziękuje wszystkim przedsiębiorcom włączającym się w tą akcję za okazaną pomoc.

informacja pochodzi z oficjalnej strony Gminy Błażowa:
http://www.blazowa.com.pl/FCK/zakupy4.jpg

więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 14:49

Informacja
dotycząca
wsparcie psychologicznego dla mieszkańców
powiatu rzeszowskiego
 
Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie oferuje telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, którzy czują strach przed zarażeniem się koronawirusem, zmagają się z własną chorobą lub zarażeniem u bliskiej osoby oraz w innych przypadkach nieradzenia sobie emocjonalnie z pandemią. Pomoc udzielana jest całodobowo pod numerem telefonu: 885-696-640.
 
Jednocześnie w związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchomiło telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zarażeniem lub zmagają się z własną chorobą / chorobą bliskiej osoby.

 Godziny działania telefonów:

Nr telefonu 519 585 391
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 15.00
 
Nr telefonu 519 585 636
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 12.00 - 20.00
Środa 12.00 - 20.00
Czwartek 12.00 - 20.00
Piątek 12.00 - 20.00
 
 
Komunikaty pochodzą ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów:

http://pcpr.powiat.rzeszow.pl/art,269,komunikat 
http://pcpr.powiat.rzeszow.pl/art,268,wsparcie-psychologiczne
 
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-13 15:25
 
KOMUNIKAT
 
KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ   
 
Szanowni Państwo!
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19
w nawiązaniu do wydanego Rozporządzenia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. r. poz. 433) oraz stosownie do decyzji podjętych podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Błażowa informuje, iż od dnia 16 marca 2020 r. w trosce o bezpieczeństwo petentów, jak i pracowników tut. Organu będzie przyjmował interesantów z zachowaniem należytych środków ostrożności adekwatnych do zaleceń.
Zaleca się, aby pierwszą formą kontaktu z tut. Organem był kontakt telefoniczny lub poprzez łącza internetowe. Wizyta osobista w tut. Organie jest zalecana tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą niż wskazana powyżej. Sprawy niecierpiące zwłoki będą załatwiane niezwłocznie, natomiast sprawy inne będą załatwiane z zachowaniem ustawowych terminów.
 
1. Wykaz telefonów do MGOPS w Błażowej:
   1) kierownik MGOPS w Błażowej - 17 2297007 wew. 47 lub 48,
   2) księgowość, asystent rodziny - 17 2297007 wew. 49,
   3) pracownicy socjalni - 17 2297002 wew. 55 lub 58
   4) pracownicy świadczeń rodzinnych i wychowawczych - 17 2301194 wew. 54 lub 56
 
2. Poczta elektroniczna: mgblazowa@ops.net.pl
 
3. Druki urzędowe i inne niezbędne informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej
w tematycznych zakładkach http://bip.opsblazowa.pl/
 
Powyższe działania mają charakter profilaktyczny. Proszę o zachowanie ostrożności
i spokoju, a także o stosowanie się do zaleceń służb publicznych i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach informacyjnych instytucji publicznych tj. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych lub Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jednocześnie proszę o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. Osoby, które chcą uzyskać informacje na temat koronawirusa proszę o kontakt z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie: tel. 17 8522111 wew. 315 lub dzwoniąc do Narodowego Funduszu Zdrowia na Telefoniczną Informację Pacjenta: tel.  800190590.
 
 
                                                                                              Z poważaniem
                                                                                   Kierownik MGOPS w Błażowej
                                                                                               Michał Wójcik
 
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-16
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-16 08:27
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-13 11:46
Szanowni Państwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przesyła informacje niezbędne do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 z prośbą o udostępnienie jak największej liczbie osób.

Z wyrazami szacunku
Ewa Pietrucha
sekcja oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE w Rzeszowie
...........................

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE, 
35-040 RZESZÓW UL. DĄBROWSKIEGO 79A
TEL. 17 85 419 09, 36, 69, 10,
FAX: wew. 110,
email :
PSSE.RZESZOW@PIS.GOV.PL 
WWW:PSSERZESZOW.PL
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-13 15:44
KOMUNIKAT
BURMISTRZA BŁAżOWEJ

Szanowni Mieszkańcy gminy Błażowa!
 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), stosownie do decyzji podjętych podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 12.03.2020 r., prosimy o dostosowanie się do poniższych wytycznych:

- odwołuje się wszystkie imprezy artystyczne, rozrywkowe, sportowe oraz spotkania o charakterze zbiorowym, publicznym organizowane na terenie gminy Błażowa;

 - zebrania sołeckie zaplanowane na dni 15 i 22 marca br. zostają odwołane;

 - od 16.03. br. do 25.03. br. zostaje zamknięty Klub Dziecięcy Maluszek w Błażowej;

 - zgodnie z decyzją rządu, począwszy od 16.03. br. do odwołania, zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno - wychowawcze we wszystkich szkołach i przedszkolach działających na terenie gminy Błażowa, w dniach 12-13 marca dzieciom zostaną zapewnione zajęcia opiekuńcze. Apeluję w tym miejscu do rodziców o rozwagę i ograniczenie przebywania dzieci i młodzieży w miejscach publicznych;

 - zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez GOK w Błażowej zostają zawieszone;

 - zaleca się, by pierwszą formą kontaktu z Urzędem Miejskim w Błażowej był telefon lub Internet. Wizyta osobista w urzędzie jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą (telefon: 17 2297119, e-mail blazowa@blazowa.itl.pl);

 - w miarę możliwości uiszczanie wszelkich opłat prosimy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej (konto podstawowe 90 9158 0001 2001 0000 0257 0001 lub na indywidualne konta dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

 - proszę, aby w instytucjach: Urząd Stanu Cywilnego w Błażowej, Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Błażowej, Miejsko - Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej załatwiać tylko sprawy niecierpiące zwłoki ze względu na ustawowe terminy. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem Internetu. Wizyta osobista jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu osobistego nie można zastąpić inną formą;

 - apeluję o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. Mieszkańców, którzy chcą uzyskać informacje na temat koronawirusa proszę o kontakt z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie: tel. 17 852 21 11 wew. 315 lub dzwoniąc na infolinię tel.  800190590.

Powyższe działania mają charakter profilaktyczny. Proszę o zachowanie ostrożności i spokoju, a także o stosowanie się do zaleceń służb publicznych.
 
                                                                                           Burmistrz Błażowej
                                                                                                Jerzy Kocój
 

więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-13 09:13
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowejul. 3-go Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 22 września 2023r. 12:46:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.