Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ ZATRUDNI
ASYSTENTA RODZINY

 

1. Rodzaj umowy – UMOWA O PRACĘ
 
2. Wymagania niezbędne: Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista,
2) obowiązkowość,
3) samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole,

3) inicjatywa i kreatywność,
4) odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
5) dyspozycyjność i zaangażowanie,
6) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
7) komunikatywność,

8) odpornośc na stres,
9) dobra organizacja czasu pracy.

 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) realizacja zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) współpraca z podmiotami i instytucjami realizującymi zadania i działania na rzecz dziecka i rodziny;

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę lub
2) w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.

7. Wymagane dokumenty:

1) CV (CV - należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO).
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
4) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Sposób składania aplikacji:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mgblazowa@ops.net.pl,
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej  na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny,
3) osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Błażowej, ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 – 15:30;
 
9. Informacje dodatkowe:
 
1) Osoby zainteresowane ofertą pracy mogą uzyskać dodatkowe informacje osobiście w siedzibie MGOPS w Błażowej w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 – 15:30 lub telefonicznie pod nr telefonu: 17/230 17 47 lub 17 230 17 48.

2) Osoby posiadające wymagane przepisami prawa wykształcenie i niezbędne kwalifikacje zawodowe będą informowane telefonicznie o terminie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-06-22
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-06-22 08:00
 
KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ ZATRUDNI
 
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 


1. Stanowisko: pracownik socjalny.

2. Wymiar etatu: 1 etat.

3. Obszar działania: Gmina Błażowa (w uzasadnionych przypadkach realizacja zadań służbowych może nastąpić poza jej obszarem).

4. Wymogi wobec pracownika socjalnego:

Wymogi niezbędne: 
1) Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
- pedagogika,
- pedagogika specjalna,
- politologia,
- polityka społeczna,
- psychologia,
- socjologia,
- nauki o rodzinie;
 d) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w ppkt c),

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

4) posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymogi dodatkowe:

1) inicjatywa i kreatywność,
2) samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole,
3) odporność na stres,
4) odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
5) dyspozycyjność i zaangażowanie,
6) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
7) komunikatywność,
8) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

5. Zakres realizowanych zadań na stanowisku: zakres zadań ustalany jest indywidualnie w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wynikający z bieżących potrzeb MGOPS w Błażowej i innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

6. Wymagane dokumenty: CV (ze wskazaniem posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych).  CV należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Sposób składania aplikacji:

1) osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Błażowej, ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mgblazowa@ops.net.pl lub
3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej  na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

8. Informacje dodatkowe:

1) Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje osobiście w siedzibie MGOPS w Błażowej lub telefonicznie pod nr telefonu: 17/230 17 47 lub 17/230 17 48. 

2) Osoby  posiadający wymagane przepisami prawa wykształcenie i niezbędne kwalifikacje zawodowe będą informowani telefonicznie o terminie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej. 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-04-24
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-04-24 09:09
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 28 listopada 2023r. 18:04:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.