Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w związku
z rozprzestrzenianiem się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
wirusa SARS-CoV-2

W dniu 24 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 522). Przedmiotowym Rozporządzeniem wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa, w tym:

1. Ograniczenia w przemieszczaniu się:
 
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy:


1) dojazdu do pracy - Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

2) wolontariatu - Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

3) załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego - Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
 
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
 
2. W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących:
 
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 3. Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi:
 
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.
 
4. Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych:
 
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

5.  Zakłady pracy:
 
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
 
6. Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują:
 

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522
 
Tekst źródłowy:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem
 
 

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-25
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-25 14:40

KONTAKTY DO PSYCHOTERAPEUTÓW


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej w nawiązaniu do wiadomości
e-mail Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów informuje, iż istnieje możliwość skorzystania  z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego przez psychoterapeutów  w związku z pandemią COVID-19.


Lista psychoterapeutów oraz dni i godziny kiedy można się umówić na rozmowę telefoniczną znajdują się na stronie Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów: http://www.psychoterapia-podkarpackie.pl/ (lista ta jest na bieżąco aktualizowana) oraz poniżej:

Iwona Barabasz, tel. 600 186 127, piątek 17.00 – 20.00

Agnieszka Binkowska, tel. 502 102 317, wtorek 10. 00 – 12.00

Maciej Ćwik, tel. 662 234 604, wtorek 10.30 – 11.30

Beata Guzek, tel. 783 678 635, środa 18.00 – 19.00

Paweł Kopeć, tel. 534 066 978, wtorek 19.00 – 20.00, czwartek 10.00 – 11.00

Kamila Makara – Czułno, tel. 697 363 288, środy 12.00 – 13.00

Jacek Pasternak, tel 604 794 670, poniedziałek 18.00 – 20.00

Agnieszka Polańczyk – Ciskał, tel. 501 242 297, poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00, czwartek 8.00 – 12.00

Małgorzata Zioło, tel. 503 025 888, poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00

Renata Zuba, tel. 881 442 883, piątek 16.00 – 17.00

 

więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-25
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-25 14:57
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie uruchomił infolinię telefoniczną pod nr 794 680 880 umożliwiającą otrzymanie informacji w zakresie zagrożenia pandemią, pomocy w kryzysowej sytuacji oraz możliwościach wsparcia żywnością pochodzącą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 osób objętych kwarantanną.

Tym samym ROPS w Rzeszowie zachęca Państwa do kierowania swoich pytań za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej: info@rops.rzeszow.pl

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-25
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-25 08:12

Stan epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z dniem 20 marca 2020 r. został wprowadzony na terytorium RP stan epidemii, jednocześnie z tym samym dniem odwołano stan zagrożenia epidemicznego.

 

Nowe rozporządzenie zmienia zakres grup osób, których dotyczy zobowiązanie do odbywania kwarantanny.

Obowiązkiem kwarantanny objęte są wszystkie osoby przekraczające granice PL z wyłączeniem następujących grup osób, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym:

1. Załogi statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża.

2. Kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym.

przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006"

transport kombinowany - przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej; odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz:

a) pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią kolejową stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz pomiędzy najbliższą odpowiednią kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy są wyładowane, dla końcowego odcinka lub

b) wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku.

 międzynarodowy transport kombinowany - transport kombinowany, podczas którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).

4. Żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbywania kwarantanny.

Nowe rozporządzenie określa obowiązki osoby zobowiązanej do kwarantanny i świadczenia jej przysługujące (par. 3)  - dot. kwarantanny, która rozpoczęła się po 15 marca

-  obowiązek zawiadomienia pracodawcy

- obowiązek przesłania pracodawcy (ew. ZUS lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego  za czas choroby) w ciągu 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny oświadczenia o odbyciu kwarantanny – oświadczenie jest dokumentem potwierdzającym usprawiedliwioną nieobecność w pracy

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 490).

Materiały
rozporządzenie MZ stan epidemii rozporządzenie​_MZ​_stan​_epidemii.pdf 0.34MB
rozporządzenie odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego
rozporządzenie​_MZ​_odwołanie​_stanu​_zagrożenia​_epidemicznego.pdf 0.29MB

tekst źródłowy:
https://www.gov.pl/web/hiszpania/stan-epidemii-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-21
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-21 10:39
INFORMACJA DLA POTRZEBUJĄCYCH I WOLONTARIUSZY

Uprzejmie informujemy, że na Portalu Gov.pl:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych 
została uruchomiona platforma, która ułatwi zgłaszanie się wolontariuszy -  chcących udzielać pomocy osobom potrzebującym na terenie, który jest pod opieką danego Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej. Na stronie zostały również zamieszczone numery w zakresie Wsprcia Telefonicznej Informacji Pacjenta.
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 18:09
URUCHOMIENIE INFOLINII
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BŁAŻOWA
 
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż każdego dnia pod numerem telefonu 17 2297002 wew. 55 lub 58 w godz. od 7:30 do 19:00 pełnione są przez pracowników tut. Organu dyżury telefoniczne w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom przebywajacym w kwarantannie, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 16:16
                   
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Psycholog (otwórz link)

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny jest czynny w czwartki w godzinach 16.00-20.00. Ze względu na epidemię działalność jest ograniczona - preferowany jest kontakt telefoniczny i @. Na prośbę Pana Burmistrza w sytuacjach kryzysowych punkt będzie czynny po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem tel. +48609001679, @: psychologa@blazowa.com.pl lub przez FB.


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Psycholog (otwórz link)

Bezpłatna pomoc psychologiczna
kontakt: 609 001 679
psycholog@blazowa.com.pl
 
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 12:59

więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 11:57
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
dotycząca możliwości złożenia zamówienia na zakupy
 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy o możliwości złożenia zamówienia na zakupy w niżej podanych punktach i ich bezpośredniej dostawie do domów.
Informacja skierowana jest do mieszkańców Gminy Błażowa, szczególnie osób starszych, samotnych i chorych.
                                                                                                      
Zamówienia można składać telefonicznie:

Sklep KALINKA, ul. 3 Maja 51, 36-030 Błażowa
tel. 17 2290 515 w godz. 6:00 – 18:00
kom. 602 440 667 przez cała dobę
 
Sklep GROSZEK, ul. 3 Maja 2, 36-030 Błażowa
tel. 17 2290 888 w godz. 8:00 – 16:00
 
DELIKATESY CENTRUM w Błażowej, ul. Armii Krajowej 22, 36-030 Błażowa
tel. 17 2301 552
 
Pani KAROLINA oferuje bezpłatny dowóz
kom. 887 179 639
 
Burmistrz Błażowej w imieniu mieszkańców dziękuje wszystkim przedsiębiorcom włączającym się w tą akcję za okazaną pomoc.

informacja pochodzi z oficjalnej strony Gminy Błażowa:
http://www.blazowa.com.pl/FCK/zakupy4.jpg

więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-20
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-20 14:49

Informacja
dotycząca
wsparcie psychologicznego dla mieszkańców
powiatu rzeszowskiego
 
Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie oferuje telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, którzy czują strach przed zarażeniem się koronawirusem, zmagają się z własną chorobą lub zarażeniem u bliskiej osoby oraz w innych przypadkach nieradzenia sobie emocjonalnie z pandemią. Pomoc udzielana jest całodobowo pod numerem telefonu: 885-696-640.
 
Jednocześnie w związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchomiło telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zarażeniem lub zmagają się z własną chorobą / chorobą bliskiej osoby.

 Godziny działania telefonów:

Nr telefonu 519 585 391
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 15.00
 
Nr telefonu 519 585 636
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 12.00 - 20.00
Środa 12.00 - 20.00
Czwartek 12.00 - 20.00
Piątek 12.00 - 20.00
 
 
Komunikaty pochodzą ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów:

http://pcpr.powiat.rzeszow.pl/art,269,komunikat 
http://pcpr.powiat.rzeszow.pl/art,268,wsparcie-psychologiczne
 
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-13 15:25
 
KOMUNIKAT
 
KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ   
 
Szanowni Państwo!
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19
w nawiązaniu do wydanego Rozporządzenia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. r. poz. 433) oraz stosownie do decyzji podjętych podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Błażowa informuje, iż od dnia 16 marca 2020 r. w trosce o bezpieczeństwo petentów, jak i pracowników tut. Organu będzie przyjmował interesantów z zachowaniem należytych środków ostrożności adekwatnych do zaleceń.
Zaleca się, aby pierwszą formą kontaktu z tut. Organem był kontakt telefoniczny lub poprzez łącza internetowe. Wizyta osobista w tut. Organie jest zalecana tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą niż wskazana powyżej. Sprawy niecierpiące zwłoki będą załatwiane niezwłocznie, natomiast sprawy inne będą załatwiane z zachowaniem ustawowych terminów.
 
1. Wykaz telefonów do MGOPS w Błażowej:
   1) kierownik MGOPS w Błażowej - 17 2297007 wew. 47 lub 48,
   2) księgowość, asystent rodziny - 17 2297007 wew. 49,
   3) pracownicy socjalni - 17 2297002 wew. 55 lub 58
   4) pracownicy świadczeń rodzinnych i wychowawczych - 17 2301194 wew. 54 lub 56
 
2. Poczta elektroniczna: mgblazowa@ops.net.pl
 
3. Druki urzędowe i inne niezbędne informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej
w tematycznych zakładkach http://bip.opsblazowa.pl/
 
Powyższe działania mają charakter profilaktyczny. Proszę o zachowanie ostrożności
i spokoju, a także o stosowanie się do zaleceń służb publicznych i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach informacyjnych instytucji publicznych tj. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych lub Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jednocześnie proszę o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. Osoby, które chcą uzyskać informacje na temat koronawirusa proszę o kontakt z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie: tel. 17 8522111 wew. 315 lub dzwoniąc do Narodowego Funduszu Zdrowia na Telefoniczną Informację Pacjenta: tel.  800190590.
 
 
                                                                                              Z poważaniem
                                                                                   Kierownik MGOPS w Błażowej
                                                                                               Michał Wójcik
 
więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-16
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-16 08:27
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-13 11:46
Szanowni Państwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przesyła informacje niezbędne do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 z prośbą o udostępnienie jak największej liczbie osób.

Z wyrazami szacunku
Ewa Pietrucha
sekcja oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE w Rzeszowie
...........................

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE, 
35-040 RZESZÓW UL. DĄBROWSKIEGO 79A
TEL. 17 85 419 09, 36, 69, 10,
FAX: wew. 110,
email :
PSSE.RZESZOW@PIS.GOV.PL 
WWW:PSSERZESZOW.PL
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-13 15:44
KOMUNIKAT
BURMISTRZA BŁAżOWEJ

Szanowni Mieszkańcy gminy Błażowa!
 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), stosownie do decyzji podjętych podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 12.03.2020 r., prosimy o dostosowanie się do poniższych wytycznych:

- odwołuje się wszystkie imprezy artystyczne, rozrywkowe, sportowe oraz spotkania o charakterze zbiorowym, publicznym organizowane na terenie gminy Błażowa;

 - zebrania sołeckie zaplanowane na dni 15 i 22 marca br. zostają odwołane;

 - od 16.03. br. do 25.03. br. zostaje zamknięty Klub Dziecięcy Maluszek w Błażowej;

 - zgodnie z decyzją rządu, począwszy od 16.03. br. do odwołania, zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno - wychowawcze we wszystkich szkołach i przedszkolach działających na terenie gminy Błażowa, w dniach 12-13 marca dzieciom zostaną zapewnione zajęcia opiekuńcze. Apeluję w tym miejscu do rodziców o rozwagę i ograniczenie przebywania dzieci i młodzieży w miejscach publicznych;

 - zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez GOK w Błażowej zostają zawieszone;

 - zaleca się, by pierwszą formą kontaktu z Urzędem Miejskim w Błażowej był telefon lub Internet. Wizyta osobista w urzędzie jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą (telefon: 17 2297119, e-mail blazowa@blazowa.itl.pl);

 - w miarę możliwości uiszczanie wszelkich opłat prosimy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej (konto podstawowe 90 9158 0001 2001 0000 0257 0001 lub na indywidualne konta dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

 - proszę, aby w instytucjach: Urząd Stanu Cywilnego w Błażowej, Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Błażowej, Miejsko - Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej załatwiać tylko sprawy niecierpiące zwłoki ze względu na ustawowe terminy. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem Internetu. Wizyta osobista jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu osobistego nie można zastąpić inną formą;

 - apeluję o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. Mieszkańców, którzy chcą uzyskać informacje na temat koronawirusa proszę o kontakt z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie: tel. 17 852 21 11 wew. 315 lub dzwoniąc na infolinię tel.  800190590.

Powyższe działania mają charakter profilaktyczny. Proszę o zachowanie ostrożności i spokoju, a także o stosowanie się do zaleceń służb publicznych.
 
                                                                                           Burmistrz Błażowej
                                                                                                Jerzy Kocój
 

więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2020-03-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2020-03-13 09:13
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2020-03-25
Newsletter
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowejul. 3-go Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 02 kwietnia 2020r. 02:44:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.