XML
Opieka wytchnieniowa – edycja 2022
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
informuje, że Gmina Błażowa planuje przystąpić w 2022 roku 
do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”
realizowanego w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 
W celu rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Błażowa w związku z możliwością złożenia wniosku w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa 2022” zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. Programie o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej w terminie do 21 października 2021 r.
 
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

 
I. Podstawa prawna Programu:

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

 II. Adresaci Programu:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

III. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu:

1. Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

2. Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

4. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

1) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

3) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno - wychowawczego czy internatu.

5. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

6. Program jest realizowany w dwóch formach:
 
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały (Dopuszcza się możliwość realizacji usług opieki wytchnieniowej w domu pomocy społecznej jedynie w przypadku kiedy dom pomocy społecznej zdecyduje się na zmniejszenie liczby miejsc, a co za tym idzie i zmniejszenie powierzchni obiektu na realizację ustawowych zadań placówki (jednak nie kosztem osób mających ustalone prawo do pobytu w placówce), a powstała w ten sposób wolna infrastruktura zostanie przeznaczona na świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Taka działalność powinna zostać wydzielona organizacyjnie, poza dom pomocy społecznej. Gmina lub powiat przystępując do realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 podejmie uchwałę, w której określi zasady udzielania pomocy w ramach ww. Programu.)
 
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
7. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

8. Usługi opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz ust. 5 pkt 2 lit. c mogą świadczyć:
 1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub

2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

9. W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobę z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb, tj. zapewniając ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osób objętych usługą.

10. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
1) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz

2) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

11. Limit, o którym mowa w ust. 10 dotyczy również:

1) więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;

2) opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

12. Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia..

13. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 10. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

14. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

15. Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

16. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

17. Gmina kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,

18. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.

19. W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej (np. śmierć opiekuna osoby niepełnosprawnej lub jego nagły pobyt w szpitalu) usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyznane bez Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.

20. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do gminy oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.
 
Mając na względzie powyższe osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą zgłaszać swoje potrzeby do pracowników socjalnych Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej do dnia 21 pażdziernika 2021 r. Niniejsze zgłoszenia posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i ubiegania się przez Gminę Błażowa o środki finansowe na realizację przedmiotowego Programu „Opieka wytchnieniowa-edycja 2022”.
 

Szczegółowe informacje dotyczące edycji 2022 udzielane są przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej jak również znajdują się na poniżej załączonych stronach internetowych:
 

 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-wytchnieniowa-rusza-nabor-wnioskow-do-przyszlorocznej-edycji-programu?fbclid=IwAR1zZ9_NY6tFeLUtMLXRnvLN4AnT4KA0BTWepK5l7qPNj9ovJfUPZ9wj0Hk
 
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-10-12
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-10-12 15:33